HỒ CHÍ MINH

Photobucket

CHÚC MỪNG GIÁNG SINH

Photobucket

ANH LÝ TỰ TRỌNG

Photobucket

LỊCH

HOA ĐẸP

Photobucket
Photobucket

Tài nguyên dạy học

HOA ĐẸP

Photobucket

Photobucket
Photobucket

TỔ LÝ CÔNG- NGHỆ CHÚC MỪNG GIÁNG SINH
Photobucket
PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Photobucket PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
TỔ LÝ CÔNG NGHỆ KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ
Gốc > THÔNG TIN, THÔNG BÁO >

DỰ THẢO KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2015-2016

n_540_1

DỰ THẢO KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2015-2016


 
PHÒNG GD&ĐT TP TAM KỲ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Tam Kỳ, ngày 10  tháng 9  năm 2015
 
PHẦN I
TỔNG KẾT GIÁO DỤC TRUNG HỌC
NĂM HỌC 2014-2015
I. SỐ LIỆU:
a/ Tình hình CBGVCNV:
Tổng số CBGVCNV: 77/63 nữ. Giáo viên 67/56 nữ GV trong đó đạt chuẩn 100%, trên chuẩn  55/67GV, chiếm tỉ lệ 82%.
Đảng viên 29 tỉ lệ: 37.7%
Có 7 tổ chuyên môn; Tổ Toán Tin: 16; Lý-Công Nghệ: 08; Hóa-Sinh: 08; Ngữ Văn-MT: 14; Sử Địa: 08; Anh Văn: 08; Thể Dục-Nhạc: 6).
b/ Tình  hình học sinh: Năm qua trường có 1243/30 tỉ lệ 0% đạt DTSL 100%
Kết quả hai mặt năm qua:
KHỐI LỚP TỔNG SỐ HS Giỏi Khá TB Yếu &Kém
ĐN CN SL SL SL SL SL TL
TC 1243 1236 452 36.6% 381 30.8% 385 31,1% 18 1.4%
     
KHỐI LỚP TỔNG SỐ HS Tốt &Khá TB Yếu Kết quả
sau thi lại
ĐN CN SL TL % SL TL SL TL
TC 1243 1236 1231 99.6% 5 0 0.0% 1214 98.2%
                       
 
11 giáo viên Giỏi cấp TP đạt giải nhất toàn đoàn cấp thành phố.4 GVG cấp tỉnh trong đó có 1 giải nhì, 1 giải ba.
* 452 Học sinh giỏi trường: Tỉ lệ: 36,5%
          192 HSG Cấp TP; trong đó có 35 giải nhất 32 HSG Cấp tỉnh Trong đó có 3 giải nhất, 9 Giải nhì, 11 Giải ba: 5 Giải KK.
3 giải Cấp Quốc gia: Trong đó 1 HCĐ; 2 kk ( Giải IOE ).
Vào trường chuyên 37 em, dẫn đầu khối THCS thành phố.
Năm qua trường có 1157/29 lớp tỉ lệ bỏ học 0% đạt DTSL 100%
UBND thành phố Tam Kỳ công nhận kết quả công tác PCGD của  phường Phước Hòa : 93,2% và phường An Xuân : 95,7%
Mặt mạnh:
- Nhà trường đã tích cực tham mưu với các cấp lãnh đạo và nhận được sự hỗ trợ cần thiết về tinh thần cũng như vật chất.
- Nâng cao hiệu quả công tác rèn luyện, giáo dục thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú đem lại nhiều đổi mới trong phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh, xây dựng THTT-HSTC, hoạt động nhân đạo TSĐT và các chủ đề khác.
- Nâng cao hiệu quả công tác dạy học, sinh hoạt chuyên môn, thực hiện đổi mới giáo dục, dạy học tích cức qua đầu tư nâng cao chất lượng giáo viên cử đi học hoặc tự học trên chuẩn.Nâng cao chất lượng đại trà và tiếp tục là trường chất lượng cao của thành phố.
- Đầu tư Cơ sở vật chất nói chung và đầu tư ƯDCNTT đã mang lại hiệu quả và khí thế mới trong giảng dạy học tập và trong tuyên truyền xây dựng xã hội học tập.
- Các tổ chuyên môn đã hoạt động một cách đồng bộ, tự giác tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và dạy và học cụ thể là phong trào giáo viên giỏi, sinh hoạt câu lạc bộ học tập...có môn mới như bơi lội bước vào năm thứ 4. Các tổ chức đoàn thể trong nhà trường, BĐD CMHS đã cùng thống nhất hành động tạo ra thế và lực mới cho mọi hoạt động của nhà trường.
Tồn tại:
- Một bộ phận CBGV vẫn còn tư tưởng bảo thủ, đối phó, thiếu thành tâm giúp đỡ đồng nghiệp ít tự nâng cao trình độ mọi mặt do đó một số hoạt động vẫn còn trì trệ, một số bộ môn vẫn chưa tạo sự chuyển biến sâu sắc.
- Công tác chủ nhiệm thay đổi liên tục, chưa đều tay, yếu kinh nghiệm dẫn đến hoạt động lớp chưa đổi mới, cải tiến.Tư tưởng vì thi đua chưa gắn đến thái độ chính trị trong thi đua nên một số hoạt động còn đối phó hoặc khoa trương chưa vào chiều sâu.Việc hiểu và đề ra các biện pháp giúp đỡ học sinh về CNTT còn chưa sâu sắc.
- Ứng dụng CNTT vẫn chưa đồng bộ trong CBGVCNV dẫn đến đối phó hoặc thiếu nhìn nhận vai trò CNTT trong những năm sắp đến vì vậy nhiều hoạt động còn cách nhìn và thực hiện theo kiểu thủ công.
- Cơ sở vật chất tuy được đầu tư song phòng ốc quá lâu năm đang xuống cấp; bàn ghế không đồng bộ hoặc đang hư hỏng gây trở ngại lớn trong công tác dạy và học.
BÀI HỌC KINH NGHIỆM:
- Tích cực tham mưu, tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp Đảng, chính quyền và ngành là yếu tố then chốt mang lại sự chuyển biến, đổi mới trong công tác GD
- Xây dựng tinh thần dân chủ, đoàn kết, nhất trí ; sự phối hợp đồng bộ giữa các tổ chuyên môn,  các ban ngành đoàn thể là điều kiện mang lại sức mạnh và phát huy được tiềm năng, hiệu quả công việc.
- Luôn đổi mới cách nghĩ, cách nhìn xây dựng được kế hoạch trong tâm năm học, kế hoạch dài và trung hạn; áp dụng các thành tựu công nghệ và sự sáng tạo của đội ngũ để phát huy nội lực. Bên cạnh đó là sự nối kết, phối hợp, vận dụng sự hỗ trợ bên ngoài để nâng cao hiệu quả của phong trào hay hoạt động.
- Tin tưởng, giao việc, tạo điều kiện phát triển cho thế hệ trẻ phát huy là hướng đến tầm nhìn trong tương lại của nhà trường và ngành giáo dục.
Trường đã được SỞ GIÁO DỤC &ĐT Tỉnh Quảng Nam công nhận TRƯỜNG ĐẠT KIỂM ĐỊNH CL CSGD Mức độ 3.
Đề nghị công nhận TRƯỜNG TIÊN TIẾN XUẤT SẮC
CÔNG ĐOÀN VỮNG MẠNH XUẤT SẮC
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PHẦN II
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2015-2016
 
- Căn cứ Báo cáo tổng kết công tác giáo dục năm học 2013-2014 và triển khai nhiệm vụ năm học 2015-2016 của UBND thành phố Tam Kỳ;
- Căn cứ công văn Số     của Phòng GD&ĐT TP Tam Kỳ , ngày     V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 – 2016  cấp THCS
Căn cứ tình hình thực tiễn của trường THCS Lý Tự Trọng, nhà trường xây dựng kế hoạch năm học 2015-2016 như sau:
NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:
1. Tiếp tục triển khai Chương trình hành động số 30/CT/TU ngày 23/6/2014 của Thành ủy Tam Kỳ về việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị Ban chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo; Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ thành phố Tam Kỳ lần thứ XX nhiệm kỳ 2015-2020; Nghị quyết số  88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng về phê duyệt đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.
2. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện, gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của CBGVNV và học sinh.
4. Tập trung đổi mới, nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý, tăng cường phân cấp quản lý, thực hiện quyền tự chủ trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục .
5. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn; đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học. Triển khai thực nghiệm mô hình trường học mới Việt Nam đối với lớp 6.
6. Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, bảo đảm trung thực, khách quan.
7. Tập trung phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục về năng lực chuyên môn, kỹ năng xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục, quan tâm phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn, giáo viên cốt cán, giáo viên chủ nhiệm lớp; chú trọng đổi mới sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp, của tổ chức Đoàn, Đội, gia đình và cộng đồng trong việc quản lý, phối hợp giáo dục.
8. Duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, mũi nhọn, kết quả phổ cập ; làm tốt công tác hướng nghiệp cho học sinh lớp 9; Vào các trường chuyên cao hơn năm cũ.
9. Nâng cao các tiêu chí của trường đạt chuẩn quốc gia hướng đến phấn đấu trở thành trường chuẩn quốc gia tiêu biểu của thành phố.
ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
a. Thuận lợi:  Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo, tạo  điều kiện của Ngành Giáo dục Tỉnh và thành phố, của UBND TP Tam Kỳ và lãnh đạo của hai địa phương An Xuân và Phước Hòa, sự hỗ trợ nhiệt tình của các bậc CMHS các ban ngành đoàn thể.
-  Đội ngũ CB-GV-NV trường có năng lực và tinh thần trách nhiệm. Hầu hết học sinh chăm ngoan trong học tập, có tiềm năng, thực hiện tốt nội quy .
b. Khó khăn: Thực trạng xã hội, môi trường bên ngoài có nhiều ảnh hưởng không tốt, một số PHHS chưa  quan tâm đúng mức đến việc học tập, quản lí con em.
- CSVC nhà trường chưa đáp ứng được qui mô dạy học và các hoạt động: Một số CSVC xuống cấp, lạc hậu cần được nâng cấp như hệ thống các phòng học, phòng làm việc, sân chơi, bãi tập...
c: Số liệu:
Hiện nay trường có tổng số CBGVCNV: 77/63 nữ. Giáo viên 67/56 nữ GV trong đó đạt chuẩn 100%, trên chuẩn  55/67GV, chiếm tỉ lệ 82%.
Đảng viên 29 tỉ lệ: 37.7%. Có 7 tổ chuyên môn; Tổ Toán Tin: 16; Lý-Công Nghệ: 08; Hóa-Sinh: 08; Ngữ Văn-MT: 14; Sử Địa: 08; Anh Văn: 08; Thể Dục-Nhạc: 6).
Tổng số học sinh 1270/31 lớp, trong đó có 8 lớp, 9 lớp 7, 7 lớp 8, 7 lớp 9.
A.  CÔNG TÁC GIÁO DỤC TTCT-Đ.Đ NS, thực hiện các cuộc vận động các phong trào thi đua:
1. Học tập-làm theo TG Đ.Đ HCM  tập trung thực hiện tính trung thực - nói đi đôi với làm trong các hoạt động giáo dục, giảng dạy và trong đời sống;  Xây dựng tinh thần gắn bó với tập thể tổ, trường, đoàn thể, xây dựng nhà trường trên cơ sở xây dựng tinh thần đoàn kết nhất trí từng cá nhân và tổ chuyên môn.
XD trường học TT-HS Tích cực”, ”Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo dức, tự học, sáng tạo trên cơ sở nhà trường, các đoàn thể đề ra nhiệm vụ, xây dựng qui chế, tổ chức thi đua thực hiện nhiệm vụ năm học, thông qua nhiều hình thức hoạt động theo đó xem xét đánh giá CBGVCNV
- Chấp hành tốt nghị quyết HN CBCC, Công đoàn, chi đoàn ..các qui định văn hóa cơ quan, Chấp hành nghiêm qui định dạy thêm học thêm của Bộ GD và của Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành.
- Phấn đấu trở thành GV Giỏi, tổ Xuất sắc: tất cả các cá nhân và tổ đủ điều kiện phải đăng kí và phấn đấu.
2. Gắn các cuộc vận động trong học sinh với thực hiện 5 điều Bác dạy, tổ chức nhiều hình thức hoạt động GD trong học sinh:
- Tham gia tốt HĐ NGLL có chủ đề, các hoạt đông chính trị-Xã hội của ngành, trường, địa phương. Đặc biệt giáo dục các em về chủ quyền đất nước, thời sự đất nước, các hoạt động NGLL gắn với rèn luyện kỹ năng sống, giáo dục pháp luật, tăng cường tình cảm, trách nhiệm công dân trong gia đình, nhà trường và cộng đồng; gắn các hoạt động của nhà trường với địa phương.
- Rèn luyện KN sống, nâng cao CL học tập, trường học thân thiện-HS tích cực qua các hình thức HĐNGLL vui tươi bổ ích, xây dựng nề nếp giao tiếp văn minh.
- Vận động, bồi dưỡng học sinh tham gia dự thi bộ môn, thực hành, IOE,Violympic...các phong trào của ngành, địa phương, đoàn thể  tổ chức với số lượng và chất lượng tốt hơn năm qua.
- Xây dựng các hình thức vinh danh học sinh giỏi, đề cao việc tự học như  Bảng Vinh danh, tổ chức báo cáo gương tự học từng lớp và toàn trường.
3. Tích hợp và gắn các chuyên đề mang tính giáo dục kỹ năng, tư tưởng, đạo dức vào bài giảng ; các môn xếp loại, môn GDCD đánh giá phù hợp thực tế, kiến thức và hành vi. Không có GV còn lúng túng trong hoạt động nầy.
- Đổi mới hoạt động chi đội, liên đội ,chi đoàn, tổ GVCN-HĐ NGLL phù hợp thể hiện vai trò đội viên, GVCN-Anh chị PT.
- Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ của lớp trường thường xuyên phục vụ sinh hoạt chính trị-xã hội của trường, ngành, địa phương. BanVN trường xây dựng được 3-5 tiết mục văn nghệ để sẵn sàng tham gia các hoạt động, tổ chức họi trại-văn nghệ vui tươi bổ ích.
- Phối hợp giữa CMHS Lớp và GVCN, nhà trường và BĐD CMHS, với chính quyền, đoàn thể địa phương để giáo dục, động viên , giúp đỡ, xử lý HS nhằm nâng cao chất lượng hạnh kiểm, đạo đức học sinh.
- Tăng cường công tác giảng dạy hướng nghiệp, sử dụng các sách tư liệu với SGK, chủ động xây dựng kế hoạch bài dạy và làm công tác hướng nghiệp thông qua các hoạt động NG lên lớp và các hoạt động khác.
Việc tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóachuyển mạnh sang hướng hoạt động trải nghiệm sáng tạo, đồng thời quản lí các hoạt động giáo dục kỹ năng sống theo Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 về Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.
Các chỉ tiêu:
1. Xây dựng tốt cơ quan VH, 100% gia đình đạt “ Gia đình Văn Hóa ”.
2. Cuối năm Xếp loại CBCC đạt 100 % loại Tốt.
CHỈ TIÊU HẠNH KIỂM
Tốt Khá TB
90% 10% 0%
 
3. Đạt trên 2/3 số lớp Tiên tiến,TT Xuất sắc, chi đội mạnh, chi đội XS
- 100% GV đảm bảo giờ công ngày công & hồ sơ sổ sách theo quy định
- Mỗi giáo viên phải tham gia giảng dạy bằng CNTT ít nhất 4 tiết/HK
- 100% giáo viên đảm bảo tiết dự giờ, thực tập, SKKN theo quy định
Mỗi lớp chủ nhiệm phải có 1 học sinh hoặc nhóm học sinh từ 1-3 em đăng ký tham gia cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống thực tiễn, lớp CN 8-9 phải có ít nhất 1 hs hoặc nhóm HS dự thi cuộc thi khoa học kỹ thuật các cấp cho học sinh trung học năm học 2014-2015
4. Tổ chức Hội trồng cây, Hội trại, đêm hội diễn văn nghệ, tham quan cho CB Chi đội, chỉ huy tại TP Tam Kỳ; Tổ chức HSG tham quan ngoại tỉnh; giao lưu với lực lượng vũ trang, các lực lượng xã hội, làm tốt công tác kết nghĩa với đồn Biên Phòng Tam Thanh; Tham gia ƯD CNTT với các hình thức phù hợp HĐ NGLL, sử dụng phần mềm soạn giảng trong giảng dạy, liên kết tốt đảm bảo theo yêu cầu của " Trường học kết nối".
B. THỰC HIỆN KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
I. Phổ cập và DTSL:
1. Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục (PCGD) THCS, tăng cường phân luồng học sinh sau THCS và Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 về PCGD, XMC.
2. Phối hợp với các Phường An Xuân và Phước Hòa quan tâm việc củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo PCGD, đội ngũ cán bộ giáo viên chuyên trách PCGD; thực hiện tốt việc quản lý và lưu trữ hồ sơ PCGD; coi trọng công tác điều tra cơ bản, rà soát đánh giá kết quả và báo cáo hằng năm về thực trạng tình hình PCGD. Thực hiện tốt việc quản lý PCGD THCS theo Hệ thống thông tin điện tử quản lý PCGD - XMC.
3. Tích cực tham mưu với lãnh đạo địa phương, tập trung mọi nguồn lực với các giải pháp tích cực để nâng cao chất lượng giáo dục; tích cực huy động các đối tượng diện PCGD THCS ra lớp; nắm chắc tình hình, nguyên nhân học sinh bỏ học và có giải pháp khắc phục tình trạng này; vận động nhiều lực lượng tham gia nhằm duy trì sỉ số học sinh; củng cố, duy trì và nâng cao tỉ lệ, chất lượng đạt chuẩn PCGD THCS.
- Tập trung huy động triệt để học sinh ra lớp, nâng cao CL học tập đại trà và mũi nhọn.. Điều tra số liệu kịp thời, chính xác.
- 100% học sinh các lớp chủ nhiệm đảm bảo duy trì số lượng.
- Đảm bảo chỉ tiêu PC THCS Ph. Phước Hòa trên 95% và Ph. An Xuân trên 96%
II/ KẾ HOẠCH GIÁO DỤC:
1. Tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục.
1.1. Trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của cấp học trong chương trình giáo dục phổ thông, các tổ bộ môn xây dựng kế hoạch dạy học, phân phối chương trình chi tiết theo khung thời gian 37 tuần thực học, dành thời gian thích hợp cho luyện tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành và kiểm tra định kì.
1.2. Chỉ đạo các tổ/nhóm chuyên môn, chủ động lựa chọn nội dung, xây dựng các chủ đề dạy học trong mỗi môn học và các chủ đề tích hợp, liên môn, đồng thời xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với các chủ đề và theo hình thức, phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực; chú trọng giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật.
1.3. Trên cơ sở kế hoạch dạy học đã được phê duyệt, tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên tổ chức sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá dựa trên nghiên cứu bài học; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của trường qua mạng Trường học liên kết cho mỗi chủ đề theo hướng dẫn tại Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT về hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra; tổ chức và quản lí các hoạt động CM của trường qua mạng mà không nhất thiết phải theo bài/tiết trong sách giáo khoa.
Trên cơ sở phân phối chương trình của BGD&ĐT và nội dung SGK hiện nay, từng tổ chuyên môn, nhóm bộ môn thống nhất đề ra phân phối chương trình chi tiết theo khung thời gian 37 tuần thực học. Nội dung của PPCT phải có sự phê duyệt của BGH trước khi tổ chức dạy học. Trên cơ sở kế hoạch đã được phê duyệt, tổ,nhóm chuyên môn, giáo viên có thể thiết kế tiến trình dạy học cụ thể cho mỗi chủ đề mà không nhất thiết phải theo bài/tiết trong sách giáo khoa.
1.4. Triển khai dạy học chuyên đề “Giảm nhẹ rủi ro thiên tai” dưới hình thức ngoại khóa chủ đề. Phòng chống thiên tai, địch họa, cứu hỏa, xây dựng cảnh quan SP:
-Tăng cường bảo vệ vệ sinh, môi trường qua việc thực hiện các qui định đồng thời phát động trong học kì 1 phong trào trồng cây xanh, cây kiễng...và đưa vào thi đua
- Tăng cường công tác phòng chống bão lụt, giảm nhẹ thiên tai qua việc chuẩn bị từ trước các yêu cầu chèn chống, sẵn sàng thực hiện các yêu cầu trực, PC thiên tai.
-Xây mới hồ nước, nơi đựng cát, trang thiết bị cứu hỏa và thực tập toàn trường công tác PCCC. Đề phòng chập điện và an toàn khi thực hành.
2. Tổ chức dạy học ngoại ngữ
- Tiếp tục thực hiện dạy học chương trình tiếng Anh 7 thí điểm và  thực hiện đề án trường điển hình về dạy học tiếng Anh do Sở GDĐT chọn. Nhà trường và tổ xây dựng đề án trên cơ sở nâng cao trình độ Giáo viên và học sinh thông qua kết hợp giữa đề án và kế hoạch năm học tổ một cách nhịp nhàng, đồng bộ. Mở rộng và nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ, hội thảo, hội trại, hội thi tiếng Anh không những ở phạm vi trường mà còn liên kết với các CLB, tổ tiếng Anh trong và ngoài thành phố; các trung tâm Ngoại ngữ trên địa bàn.
- Tăng cường các hoạt động giao tiếp tiếng Anh trong các lần sinh hoạt chuyên môn trong tổ bộ môn, khuyến khích giáo viên sử dụng 100% trong mỗi lần sinh hoạt chuyên môn. Phân công cụ thể từng thành viên để đảm nhận và điều hành đề án trong suốt năm học.
- Cuối năm học các hoạt động phải được đánh giá và phấn đấu có sự tăng trưởng rõ nét trong mọi lĩnh vực đặc biệt là tiếng Anh khối 6 có kết quả rõ nét hơn các năm qua.
Đảm bảo chất lượng và số lượng HSG AV ở các hội thi cấp TP, Tỉnh...Thi IOE, Hùng biện tiêng Anh, thi vào trường chuyên.
3. Tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản về công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học theo Quyết định số 14/2001/QĐ-BGDĐT về ban hành qui chế giáo dục thể chất và y tế trường học; Quyết định 53/2008/QĐ-BGDĐT về ban hành quy định đánh giá, xếp loại thể lực học sinh, sinh viên; Quyết định 72/2008/QĐ-BGDĐT về ban hành qui định tổ chức hoạt động thể dục thể thao, thể thao ngoại khóa cho học sinh; Thực hiện Phân phối chương trình môn học thể dục theo Công văn số 2376/SGDĐT ngày 20/8/2010 của Sở GDĐT. Phải đảm bảo dạy đủ 2 tiết/tuần/lớp, tuyệt đối không được cắt xén chương trình, việc hoán đổi chương trình phải được thống nhất từ tổ/nhóm chuyên môn và phải được lãnh đạo nhà trường phê duyệt .
Chú trọng công tác phòng chống đuối nước và tiếp tục triển khai  dạy bơi cho học sinh ở khối 6 và nâng cao ở các khối lớp khác; tổ chức lồng ghép các hoạt động TDTT Giải TT học sinh, Hội khỏe PĐ, các trò chơi dân gian. ... đa dạng và phong phú.
III. ĐỔI MỚI PP DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ
1. Đổi mới phương pháp dạy học
Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học và vận dụng kiến thức, kỹ năng của học sinh về áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” và các phương pháp dạy học tích cực khác; đẩy mạnh việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, các phương pháp thực hành, dạy học theo dự án trong các môn học; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với nội dung bài học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc; rèn luyện kỹ năng và định hướng thái độ, hành vi, tổ chức dạy học phân hoá theo năng lực của học sinh.
2. Đổi mới hình thức tổ chức dạy học
- Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú ý các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; sử dụng các hình thức dạy học trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin như: dạy học trực tuyến, trường học kết nối,...
- Mỗi tổ, lớp tích cực tham gia Cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật Cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn, Cuộc thi “Em yêu lịch sử Việt Nam”, Cuộc thi “Câu chuyện tình huống đạo đức và pháp luật” dành cho học sinh cấp THCS, Cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE), Cuộc thi giải toán qua Internet (VyOlympic) dành cho học sinh THCS, Hội thi Hùng biện Tiếng Anh, Thi Olympic tiếng Anh trên Internet cấp tỉnh, quốc gia và tham gia thi tài năng tiếng Anh OTE khu vực, Hội thi giáo viên dạy giỏi bậc trung học, Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh, Kỳ thi TNTH và giải Toán, Vật lý, Hóa học trên máy tính , các giải thể dục Thể thao và các hội do địa phương, đoàn thể tổ chức
Vận động giáo viên tham gia tốt các Cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp và Cuộc thi giáo viên sáng tạo trên nền tảng CNTT cấp tỉnh.
3. Đổi mới kiểm tra và đánh giá
- Chỉ đạo và tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá học sinh trong việc kiểm tra; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh.
- Tiếp tục đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh. Chú trọng đánh giá trong quá trình dạy học: đánh giá trên lớp; đánh giá bằng hồ sơ; đánh giá bằng nhận xét; tăng cường hình thức đánh giá thông qua sản phẩm dự án; bài thuyết trình; kết hợp kết quả đánh giá trong quá trình giáo dục và đánh giá tổng kết cuối kỳ, cuối năm học. Các hình thức kiểm tra, đánh giá đều hướng tới phát triển năng lực của học sinh; coi trọng đánh giá để giúp đỡ sự cố gắng, hứng thú học tập của các em .
- Chủ động kết hợp một cách hợp lý, phù hợp giữa hình thức trắc nghiệm tự luận với trắc nghiệm khách quan, giữa kiểm tra lý thuyết và kiểm tra thực hành trong các bài kiểm tra. Vận dụng kiến thức liên môn , cần tăng cường ra các câu hỏi mở; gắn với thời sự .. để học sinh được bày tỏ chính kiến của mình
- Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề, kiểm tra theo ma trận; khuyến khích việc ra các câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn đúng thay vì chỉ có các câu hỏi 1 lựa chọn đúng như trước đây; triển khai phần kiểm tra tự luận trong các bài kiểm tra viết môn tiếng Anh. Nâng cao chất lượng việc thi cả bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết đối với môn tiếng Anh.
- Tăng cường ra câu hỏi, bài tập kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực; Từng bước đổi mới hình thức sinh hoạt chuyên môn, tăng cường tổ chức và quản lý hoạt động chuyên môn qua trang mạng “Trường học kết nối” (tại địa chỉ http://truonghocketnoi.edu.vn). Thực hiện tốt nhất nhiệm vụ theo chỉ đạo điểm của Sở GD&ĐT về công tác này.
4/ Thực hiện việc soạn và giảng để nâng cao chất lượng:
a/ Thực hiện việc soạn bài: Mỗi giáo viên phải đầu tư kỹ trong việc soạn bài, xác định rõ kiến thức trọng tâm, xác định rõ phương pháp truyền thụ, chú ý đến phương pháp dạy nêu vấn đề, để trên cơ sở đó giáo viên thiết kế giáo án có chất lượng nhất.
b/ Tổ chức giảng dạy:
Giáo viên phải xem kỹ giáo án đã soạn trước khi lên lớp về kiến  thức trọng tâm, phương pháp giảng dạy, đồ dùng dạy học và những vấn đề có liên quan trong bài giảng  và phải được sắp xếp một cách khoa học, logich .
5/ Tham gia công tác bồi dưỡng học sinh giỏi:
- Mỗi tổ xây dựng kế hoạch BD HSG về con người và nội dung.Đối với giáo viên được phân công phải nghiên cứu chuyên sâu về nội dung giảng dạy, phải có phương pháp, nhiệt tình và có trách nhiệm.
Tổ chuyên môn phải vận động và hướng dẫn học sinh tham gia cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật; Cuôc thi em yêu lịch sử Việt Nam. Đối với giáo viên mỗi tổ phải có từ 1 đến 2 giáo viên tham gia cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn.
6/ Tham gia thi giáo viên giỏi trường, giỏi thành phố và giỏi tỉnh:
Mỗi tổ chuyên môn lập danh sách để giáo viên đăng ký dự thi giáo viên giỏi trường , giáo viên giỏi thành phố  Thi giáo viên giỏi tỉnh
-  Mỗi tổ đều có GV tham gia thi kiến thức, tích hợp liên môn.
7/ Công tác dự giờ, thanh kiểm tra giáo viên:
- Bản thân mỗi giáo viên phải có kế hoạch dự giờ đồng nghiệp, tổ chuyên môn có kế hoạch phân công giáo viên thực tập, thao giảng thể hiện chuyên đề, để cả tổ có điều kiện học tập lẫn nhau.
- Tổ trưởng chuyên môn có kế hoạch thanh kiểm tra thường xuyên, đột xuất giáo viên đảm bảo theo chỉ tiêu đã quy định.
- BGH tăng cường công tác thanh kiểm tra, dự giờ đột xuất giáo viên.
8/ Thực hiện quy chế cho điểm, vào điểm : Mỗi giáo viên phải thực hiện nghiêm túc quy định về  việc ghi điểm  vào phòng máy đúng quy định của trường . Đảm bảo công bằng, bảo mật và công khai dân chủ theo đúng các qui định, qui chế.
9/ Thực hiện chuyên đề:Tổ trưởng chuyên môn phân công giáo viên viết chuyên đề đáp ứng được với yêu cầu đổi mới dạy học hiện nay. Mỗi tổ đảm bảo 2 chuyên đề/ năm học.
10/ Thực hiện việc SH CLB, giảng dạy thời sự địa phương; dạy theo kế hoạch giảm tải:
- Tăng cường tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ bộ môn mỗi năm 2 lần/tổ
- Các tổ Ngữ Văn; Sử địa- GDCD phải giảng dạy nội dung thời sự địa phương theo tài liệu hướng dẫn của SGD&ĐT, phải dạy lồng ghép ở một số phân môn theo hướng tích hợp.
Tất cả các tổ chuyên môn phải chú ý đến các nội dung, chương trình  đã giảm tải theo chỉ đạo của BGD&ĐT cũng như của SGD&ĐT để thực hiện nghiêm túc.
11/ Tham gia công tác bồi dưỡng thường xuyên: Mỗi giáo viên phải có kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng theo các nội dung chỉ đạo của ngành về BDTX như trong năm học qua. Đặc biệt các giáo viên trẻ nên đăng ký tham gia học chương trình sau đại học.Cuối năm báo cáo thu hoạch.
12/ Thực hiện hồ sơ của cá nhân, tổ chuyên môn: 100% CBGV, Tổ trưởng, các trưởng bộ phận đảm bảo hồ sơ theo qui định, khoa học, tất cả các loại kế hoạch đều được tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm theo từng thời điểm phù hợp.Giáo án phải cập nhật và phải sử dụng giáo án khi lên lớp.
MỘT SỐ GIẢI PHÁP LỚN:
1/ Đối với giáo viên :
 - Mỗi giáo viên phải tự giác, tích cực, khắc phục những khó khăn riêng của mình để hoàn thành tất cả công việc của trường giao.
 - Giáo viên phải dành nhiều thời gian để đầu tư nghiên cứu chuyên sâu về bộ môn mình đang dạy cùng với những giải pháp tích cực nhất để có nhiều tiết dạy, tiết bồi dưỡng HSG đem lại hiệu quả cao nhất, tạo được niềm tin trong học sinh, trong phụ huynh và trong lãnh đạo các cấp.
2/ Đối với tổ trưởng chuyên môn:
 - Phải có kế hoạch cụ thể cho từng nội dung hoạt động của tổ theo tinh thần chỉ đạo của trường. Có sự phân công trách nhiệm rạch ròi, khoa học.
 - Phải theo dõi, kiểm tra, đánh giá từng thành viên trong tổ về việc thực hiện nhiệm vụ được giao một cách khách quan, chính xác, công bằng.
 - Phải kịp thời tham mưu với BGH những vấn đề quan trọng, cấp thiết, để có sự hỗ trợ tích cực  nhằm tạo điều kiện cho tổ hoàn thành công việc.
 - Phải thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ và sắp xếp khoa học để lưu trữ, đầu tư công tác kiểm định chất lượng CSGD và trường chuẩn Quốc gia.
3/ Đối với Ban giám hiệu:
 - Có kế hoạch tổ chức tốt phong trào bồi dưỡng học sinh giỏi.
 - Có kế hoạch theo dõi các hoạt động ở mỗi tổ chuyên môn, để kịp thời giúp đỡ, tạo điều kiện để các tổ trưởng chuyên môn hoàn thành nhiệm vụ.
 - Có kế hoạch thanh kiểm tra, dự giờ đột xuất để đánh giá, xếp loại giáo viên.
 - Phải kịp thời tuyên dương những cá nhân, tập thể tổ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời phải góp ý, trao đổi đối với cá nhân, tập thể chưa hoàn thành công việc.
 - Phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh để kịp thời tuyên dương, khen thưởng cho học sinh giỏi, giáo viên có thành tích xuất sắc trong công tác.
 - Tham mưu với lãnh đạo ngành và Ủy Ban nhân dân thành phố đầu tư sớm các trang thiết bị và CSVC phục vụ giảng dạy, học tập.
CHỈ TIÊU VỀ CHẤT LƯỢNG  HỌC TẬP
GIỎI KHÁ TRUNG BÌNH YẾU KÉM
35% 35% 28% <1% <1%
 
 
Các chỉ tiêu Dạy và học:
 - Học sinh lên lớp sau khi thi lại đạt trên 99%.Tỉ lệ học sinh khá đạt từ 32-35%, giỏi đạt từ 35% trở lên.
            - Học sinh  xét TNTHCS từ 99-100%, Học sinh vào trường công lập trên 90% và học sinh thi đỗ vào trường chuyên từ 40 em.
 - Học sinh giỏi cấp thành phố đạt giải nhất toàn đoàn và có từ 2-4 khối lớp đạt giải nhất đồng đội.
 - Học sinh giỏi cấp tỉnh đạt từ 15-20 em.
 - Có 15-20 SKKN được xếp loại A, B cấp thành phố
 - Có 18-22 giáo viên giỏi cấp trường; Có 14-16 giáo viên đạt CSTĐCS; Có từ 1-2 giáo viên đạt CSTĐ cấp tỉnh
- Có thành tích cao trong phong trào thi giáo viên giỏi thành phố, tỉnh
Tỷ lệ bộ môn cuối học kỳ và cuối năm học mỗi giáo viên phấn đấu đạt từ trung bình trở lên trở lên như sau:
- Ngữ Văn 6,7,8,9 đạt từ 92%  trở lên - Toán 6,7,8,9 đạt từ 90% trở
- Tiếng Anh 7,8,9 đạt từ 93% trở lên, tiếng Anh 6 cao hơn các năm cũ. - Vật Lý, Hóa Học đạt từ 95%
- Các môn còn lại trên 96% ( Đối với môn TD, Nhạc, Mỹ Thuật từ 99% trở lên )
IV. PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN VÀ CB QUẢN LÝ
1. Tăng cường xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý.
- Tổ chức tốt việc tập huấn về: Mô hình trường học mới đối với lớp 6 cấp THCS; dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh; khuyến khích tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo chuyên đề tích hợp, liên môn; tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo; tổ chức tốt công tác nghiên cứu khoa học kĩ thuật và cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh, cấp quốc gia; giáo dục kỹ năng sống; công tác giáo viên chủ nhiệm lớp, cán bộ PT công tác Đoàn, Đội, giáo viên tư vấn trường học;...
- Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên về chuyên môn và nghiệp vụ theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo các hướng dẫn của Bộ GDĐT. Tăng cường các hình thức bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý và hỗ trợ hoạt động dạy học và quản lý qua trang mạng "Trường học kết nối".
- Tiếp tục tạo điều kiện, động viên giáo viên tiếng Anh tham gia bồi dưỡng theo chuẩn quy định của Bộ GDĐT đáp ứng việc triển khai Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”. Khuyến khích việc tự học nâng cao chuẩn năng lực ngoại ngữ đối với năng lực tiếng Anh.
2. Nâng cao CL hoạt động chuyên môn của cán bộ quản lý, giáo viên
- Tiếp tục đổi mới sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học và tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên môn tại trường, cụm trường, (trực tiếp và qua mạng) theo hướng dẫn tại Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT.
- Nâng cao chất lượng và phát huy hiệu quả của hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi, tổng phụ trách Đội giỏi theo các văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT. Động viên giáo viên tham gia Cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học.
3. Tăng cường quản lý đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục
- Các trường cần chủ động rà soát đội ngũ, bố trí sắp xếp để đảm bảo về số lượng, chất lượng, cân đối về cơ cấu giáo viên, nhân viên cho các môn học, nhất là các môn Tin học, Ngoại ngữ, Giáo dục công dân, Mỹ thuật, Âm nhạc, Công nghệ, Thể dục, cán bộ tư vấn trường học, nhân viên phụ trách thư viện, thiết bị dạy học, ưu tiên cho những giáo viên tham gia giảng dạy đội tuyển bồi dưỡng học sinh giỏi của thành phố.
- Tăng cường công tác kiểm tra nhằm điều chỉnh những sai sót, lệch lạc; biến quá trình kiểm tra thành quá trình tự kiểm tra, tự đánh giá của giáo viên trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy của mình.
a1.Công tác quản lí TT TN Thực hành, Đ.D DH: Làm tốt vai trò chuẩn bị, phục vụ thực hành, phục vụ hoạt động.Đảm bảo tăng cường bảo quản CSVC, nâng cấp sửa chữa thường xuyên.Làm tốt công tác tham mưu tăng cường điều kiện hoạt động.
a2.Công tác thư viện: Đảm bảo tiêu chuẩn xây dựng TV tiên tiến xuất sắc, đa dạng hóa phục vụ sách và hoạt động giới thiệu sách; Khai thác nguồn sách trong CBGVHS-CMHS; Ứng dụng công nghệ để mở rộng phục vụ, lập đủ các tủ sách chuyên biệt, kho tư liệu và TV điện tử .Đầu tư tốt các hoạt động hội thi có liên quan.Phấn đấu đưa phòng thư viện điện tử và 2 quày phục vụ sách lưu động.
a3.Công tác y tế học đường: Tăng cường kiểm tra đánh giá và tham mưu, tích cực tuyên truyền và có biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh kịp thời.Vận động HS tham gia các loại hình bảo hiểm, ngăn ngừa tai nạn. Khám bệnh và qui hoach đươc 100%  hồ sơ học sinh.
a4.Văn thư lưu trữ: Thông tin, nhận thông tin, tham mưu kịp thời. Thiết lập, cập nhật hồ sơ trường lớp đảm bảo theo qui định trường chuẩn và kiểm định CL.
a5.Tài vụ- CSVC: Đảm bảo chế độ chính sách, thực hiện tiết kiệm, tham mưu hợp lí; xây dựng kế hoạch có hiệu quả nguồn kinh phí vào dạy học và phục vụ dạy học.Tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng CSVC, tham mưu tu bổ, sửa chữa kịp thời phục vụ tối đa việc dạy học.
a5.Bảo vệ, giám thị: Tăng cường chức năng, đảm bảo nề nếp hoạt động giáo dục, bảo vệ tốt CSVC, tính mạng học sinh; ngăn ngừa kịp thời các hành vi xấu, đảm bảo các biện pháp xử lí, tham mưu kịp thời các tình huống.
V. PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI TRƯỜNG LỚP; sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia
1. Phát triển mạng lưới trường, lớp
a. Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất trường học và phục vụ dạy học:
2.1. Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước kết hợp với các nguồn huy động hợp pháp khác để tăng cường trang bị cơ sở vật chất, thiết bị dạy học.Giáo viên tăng cường sử dụng thiết bị giáo dục, đồ dùng dạy học, khai thác triệt để cơ sở vật chất của nhà trường để đảm bảo việc dạy học có chất lượng. Tổ chức tốt phong trào giáo viên tự làm đồ dùng dạy học mỗi bộ môn có 1-2 Đ.D tự làm, 1-2 đồ dùng được sửa chữa.
2.2. Tổ chức kiểm tra, rà soát
- Đầu tư mua sắm thiết bị dạy học,
- Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ CB thiết bị dạy học;
- Yêu cầu giáo viên tăng cường sử dụng thiết bị dạy học của nhà trường để đảm bảo việc dạy học có chất lượng.
- Phát huy và hoạt động có hiệu quả trung tâm thí nghiệm thực hành : Làm tốt vai trò chuẩn bị, phục vụ thực hành, phục vụ hoạt động. Đảm bảo tăng cường bảo quản CSVC, nâng cấp sửa chữa thường xuyên. Làm tốt công tác tham mưu tăng cường điều kiện hoạt động; tổ chức phục vụ các hoạt động thực hành quy mô cấp trường, TP, Tỉnh...- Kết hợp dạy học với tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo.
 - Xây dựng trường chuẩn quốc gia:
Tiếp tục xây dựng, cải tạo cảnh quan sư phạm, nhà vệ sinh để thực sự đạt tiêu chuẩn xanh-sạch-đẹp, an toàn theo Qui định về vệ sinh trường học ban hành kèm theo QĐ số 1221/2000/BYT của Bộ Y tế và các yêu cầu của phong trào "Trường học TT, HS tích cực", Phát động trồng cây từ tháng 10 đến tháng 12/2015
VI. ĐỔI MỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ GIÁO DỤC
1. Đổi mới quản lý việc thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục
2. Chú trọng quản lý, phối hợp hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011; tăng cường quản lý chặt chẽ việc dạy thêm, học thêm theo Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ GDĐT, việc quản lý các khoản tài trợ theo Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
3. Tránh việc lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường theo yêu cầu tại Công văn số 68/BGDĐT-GDTrH ngày 07/01/2014 của Bộ GDĐT và các văn bản chỉ đạo của Bộ GDĐT. Tăng cường sử dụng các phần mềm tiện ích sắp xếp thời khoá biểu, quản lý thư viện trường học.
4. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý. Tích cực áp dụng hình thức tổ chức họp, trao đổi chuyên môn qua internet, trang mạng "Trường học kết nối", đặc biệt trong công tác tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, thanh tra viên, cán bộ QLGD
VII. CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG
- Theo tinh thần Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg, ngày 01/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục và cuộc vận động "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục".
Tập trung các nội dung sau để phấn đấu đạt trường chuẩn Quốc gia tiêu biểu.
1. Kỷ cương, nề nếp dạy học nâng cao chất lượng hạnh kiểm học sinh
2. Phong trào học sinh giỏi, giáo viên giỏi
3. Phong trào HĐ NGLL và  XD cảnh quan sư phạm trường học.
4. Ứng dụng CNTT trong các hoạt động giáo dục, giảng dạy
5. Thông tin 2 chiều.
          C. CÁC MỤC TIÊU VÀ CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU:
- TRƯỜNG TIÊN TIẾN XUẤT SẮC.
- BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ.
- Là trường chuẩn Quốc gia tiêu biểu của TP.Tam Kỳ
- CÔNG ĐOÀN VỮNG MẠNH XUÂT SẮC.
- CHI ĐOÀN, LIÊN ĐỘI VM XUẤT SẮC.
                                                               Tam Kỳ, ngày 10 tháng 9 năm 2015
                                                                             HIỆU TRƯỞNG
                                                                            
 
 
 
                                                                             Nguyễn Tấn Sĩ

Nhắn tin cho tác giả
Tổ Lý - Công Nghệ @ 09:27 28/09/2015
Số lượt xem: 163
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến

Photobucket

Photobucket